Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για να συνταχθεί το συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς:

 

α) Έγγραφα με τα οποία ο αποβιώσας απέκτησε το ακίνητο και πιστοποιητικό Μεταγραφής εφ΄οσον υπάρχει (συμβόλαιο,τοπογραφικό διάγραμμα, πιστοποιητικό μεταγραφής, άδεια ανοικοδόμησης κλπ).

 

β) Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο με το οποίο οι κληρονόμοι εξουσιοδοτούν όποιον θα παρασταθεί στο συμβόλαιο. Αν αυτό συντάχθηκε σε Ελληνικό Προξενείο αρκεί αυτούσιο ως έχει διαφορετικά αν συντάχθηκε σε αλλοδαπό συμβολαιογράφο πρέπει να φέρει τη σχετική σφραγίδα Apostille και να επισυνάπτεται Επίσημη Μετάφρασή του.

 

γ) Φωτοτυπίες σε δύο αντίγραφα των ταυτοτήτων/διαβατηρίων των κληρονόμων και των εκκαθαριστικών όλων των κληρονόμων. Αν κάποιος κληρονόμος δεν έχει ΑΦΜ επειδή είναι κάτοικος εξωτερικού οφείλει να εκδώσει ΑΦΜ από την ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού.

 

δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομουμένου από το αρμόδιο Ληξιαρχείο σε δύο αντίγραφα. Αν ο κληρονομούμενος απεβίωσε στο εξωτερικό η ξενόγλωσση Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου πρέπει να φέρει τη σχετική Σφραγίδα -Επισημείωση (APOSTILLEConvention de la Haye du 5 Octombre 1961) καθώς και να επισυνάπτεται επίσημη Μετάφρασή της είτε από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείο Εξωτερικών είτε από Δικηγόρο.

 

ε) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον Δήμο που ήταν εγγεγραμμένος ο διαθέτης σε διπλό αντίγραφο όταν δεν υπάρχει διαθήκη και σε απλό όταν υπάρχει διαθήκη. Σε περίπτωση που ο αποβιώσας ήταν κάτοικος εξωτερικού το Πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να φέρει τη σχετική σφραγίδα Apostille και να επισυνάπτεται επίσημη Μετάφρασή του.

 

ζ) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού δημοσίευσης διαθήκης του αρμόδιου Πρωτοδικείου εφ΄ όσον υπάρχει διαθήκη. Στην περίπτωση που η διαθήκη είναι γραμμένη στην Γερμανική Γλώσσα και έχει δημοσιευθεί στο Πρωτοδικείο της Γερμανίας είναι απαραίτητη η επίσημη μετάφραση της διαθήκης από την Γερμανική στην Ελληνική γλώσσα συνοδευόμενη από Επισημείωση (Apostille). Για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη χρειάζεται πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτείται για την υποβολή στην ΔΟΥ που θα υποβληθεί δήλωση φόρου κληρονομιάς.

 

η) Θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης φόρου κληρονομιάς από την αρμόδια ΔΟΥ .

 

θ) Υπεύθυνη δήλωση από τους κληρονόμους (σε δύο αντίγραφα) με την οποία να δηλώνεται ότι ο διαθέτης υπέβαλλε εμπρόθεσμα τη δήλωση φόρου αναφορικά με το εισόδημα που του απέφεραν τα συγκεκριμένα ακίνητα ή να δηλώσουν τα εν λόγω ακίνητα δεν είχαν αποφέρει εισόδημα στον διαθέτη τα τελευταία 5 έτη πριν πεθάνει.

 

ι) Εάν στα ακίνητα περιλαμβάνεται και κτίσμα θα πρέπει επίσης οι κληρονόμοι να προσκομίσουν: Υπεύθυνες δηλώσεις των κληρονόμων- αποδεχόμενων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 12 του Ν.1337/1983 ότι τα κτίσματα των ακινήτων ανεγέρθησαν προ της 14/03/1983 ή επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής του ακινήτου εφ' όσον το κτίσμα ανεγέρθηκε μετά τις 14/03/1983.

 

ια) Αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο τότε χρειάζεται να προσκομισθεί στον συμβολαιογράφο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος (χάρτης), κτηματολογικό φύλλο (το οποίο περιέχει το όνομα ιδιοκτήτη, βάρη του πράγματος και το ΚΑΕΚ). Σε περίπτωση που έχει γίνει στο ακίνητο συνένωση, κατάτμηση κλπ απαιτείται επιπλέον κτηματογραφικό διάγραμμα. Εάν η κτηματογράφηση δεν έχει ολοκληρωθεί για το συγκεκριμένο ακίνητο χρειάζεται να προσκομισθεί κτηματολογικό απόσπασμα.  

 

ιβ) Εάν το ακίνητο που κληρονομείται βρίσκεται σε περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το Ν. 1337/1983, απαιτείται πιστοποιητικό από τον αρμόδιο Δήμο ότι έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας.