Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ:

 

Μετά τον θάνατο του διαθέτη, οι κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ  

 

1) δήλωση φορολογίας εισοδήματος καθώς και  

 

2) δήλωση φόρου κληρονομιάς.

 

 

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος :

 

Οι κληρονόμοι υποβάλλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του διαθέτη για όσο χρονικό διάστημα αυτός έζησε μέσα στο έτος ενώ η/ο σύζυγος θα υποβάλλει ξεχωριστά για ολόκληρο το έτος.

 

Οι κληρονόμοι στην δήλωση που θα υποβάλουν για λογαριασμό του αποβιώσαντος κληρονομουμένου θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

1) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομουμένου

 

2) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον Δήμο που ήταν εγγεγραμμένος ο θανών ή κληρονομητήριο.

 

3) Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή για την περίπτωση που υπάρχει διαθήκη αντίγραφο διαθήκης και Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη διαθήκη.

 

4) Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου κληρονομιάς.

 

5) Φωτοτυπία της συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομιάς

 

6) Βεβαιώσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο για το σύνολο των εισοδημάτων του θανόντος για όσο ζούσε εντός του έτους.

 

Οι κληρονόμοι έχουν προθεσμία 6 μηνών από τον θάνατο του κληρονομουμένου προκειμένου να υποβάλλουν την δήλωση εισοδήματος για λογαριασμό του θανόντος εαν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα. Αν όμως ο κληρονομούμενος ή οι κληρονόμοι διέμεναν κατά τον χρόνο θανάτου στο εξωτερικό η προθεσμία είναι ενός έτους. Οι παραπάνω προθεσμίες είναι δυνατόν να παραταθούν σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί λόγοι με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ.