Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικος Οδηγός

Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς:

 

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομουμένου

 

β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών του Δήμου/Κοινότητας του αποβιώσαντος. Το εν λόγω πιστοποιητικό δεν χρειάζεται όταν υπάρχει κληρονομητήριο με βάση το οποίο προκύπτουν οι εγγύτεροι συγγενείς.

 

γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή για την περίπτωση που υπάρχει διαθήκη πιστοποιητικό του γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη διαθήκη και επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού δημοσίευσης της διαθήκης.

 

δ) Σε περίπτωση που υπάρχει επικαρπία πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό γέννησης του επικαρπωτή.

  

ε) Σε περίπτωση ανήλικων τέκνων πρέπει να προσκομισθεί πιστοποιητικό γέννησης των ανήλικων τέκνων.                        

 

ζ)Αν ο κληρονομούμενος συμμετείχε σε επιχείρηση που τηρεί βιβλία αντίγραφο ισολογισμού των πέντε τελευταίων ετών.

 

η) Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.                      

 

Αρμόδια Δ.Ο.Υ: είναι εκείνη της κατοικίας του αποβιώσαντος ενώ για τους κατοίκους του εξωτερικού αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού.