Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Δημοσίευση Διαθήκης :

 

Με τον όρο δημοσίευση της διαθήκης εννοούμε την γνωστοποίηση του περιεχομένου της σύμφωνα με την εκάστοτε αρμόδια διαδικασία. Σκοπός της δημοσίευσης είναι να αποκαλυφθεί η αληθινή βούληση του κληρονομουμένου, να ανευρεθούν οι κληρονόμοι και κυρίως να μην υπάρχουν εκκρεμότητες στις συναλλαγές.

 

Σημαντική συνέπεια της δημοσίευσης της διαθήκης είναι ότι από τότε να τρέχει η 4μηνη προθεσμία της αποποίησης.

 

Πώς δημοσιεύεται η ιδιόγραφη διαθήκη:

-Για την δημοσίευση της ιδιόγραφης απαιτείται η εμφάνιση του πρωτοτύπου της.

 

- Όποιος κατέχει ιδιόγραφη διαθήκη οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη να την εμφανίσει για δημοσίευση στον Ειρηνοδίκη της τελευταίας κατοικίας/διαμονής του θανόντος είτε της δικής του διαμονής.

- Οι προξενικές αρχές έχουν αρμοδιότητα να δημοσιεύουν και τις ιδιόγραφες διαθήκες που τους προσάγονται.

 

Πώς δημοσιεύεται η δημόσια και η μυστική διαθήκη:

 

- Αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συμβολαιογράφος που συνέταξε την διαθήκη ή εάν πρόκειται για μυστική διαθήκη, στον συμβολαιογράφο που αυτή έχει κατατεθεί.

- Συμβολαιογράφος στον οποίο υπάρχει διαθήκη, οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση μόλις πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη, εάν πρόκειται για δημόσια διαθήκη, να στείλει αντίγραφό της στον ειρηνοδίκη και εάν πρόκειται για μυστική διαθήκη, να παραδώσει αυτοπροσώπως το πρωτότυπο στον ειρηνοδίκη στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συμβολαιογράφος.

 

Πώς δημοσιεύεται η διαθήκη στην αλλοδαπή:

 

Δίνεται η δυνατότητα να κατατεθεί η διαθήκη στην Προξενική Αρχή. Στην περίπτωση αυτή, όταν η Αρχή πληροφορηθεί τον θάνατο του διαθέτη την δημοσιεύει είτε μέσω του δικαστηρίου που ενδεχομένως διαθέτει είτε την δημοσιεύει εντός του προξενικού γραφείου ενώπιον δυο μαρτύρων. Για την δημοσίευση που συντελείται εντός του προξενείου συντάσσεται ένα πρακτικό στο οποίο καταχωρίζεται όλο το περιεχόμενο της διαθήκης και βεβαιώνεται το γεγονός ότι η δημοσίευση συντελέσθηκε.