Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Διαθήκη:

 

Η διαθήκη αποτελεί την τελευταία βούληση του διαθέτη για την τύχη της περιουσίας του μετά τον θάνατό του. Γι΄ αυτό το λόγο, από την στιγμή που υπάρχει έγκυρη διαθήκη εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαθήκης.

 

α) Όταν υπάρχουν περισσότερες διαθήκες, θα ισχύσει η διαθήκη που συντάχθηκε τελευταία   εφόσον η νεώτερη αναιρεί ως προς το περιεχόμενό της την παλαιότερη διαφορετικά μπορούν να ισχύσουν παράλληλα παραπάνω από μία διαθήκες εφόσον η μία δεν εναντιώνεται στην άλλη.

 

β) Όταν υπάρχει διαθήκη αλλά έχει χαθεί, ή έχει καταστραφεί από τυχαίο γεγονός υπάρχει η δυνατότητα να ανασυσταθεί το περιεχόμενό της με μάρτυρες οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι υπήρχε διαθήκη, ότι αυτή χάθηκε/καταστράφηκε από τυχαίο γεγονός και να αναπτύξουν το περιεχόμενό της.

 

γ) Πώς συντάσσεται μια διαθήκη: Το πρόσωπο που επιθυμεί να συντάξει μια διαθήκη όσο αφορά στο Ελληνικό Δίκαιο, οφείλει να ακολουθήσει τους ειδικούς τύπους διαθηκών. Η ελληνική νομοθεσία αναγνωρίζει τις εξής μορφές διαθήκης: την ιδιόγραφη, την δημόσια και την μυστική. Σε κάθε περίπτωση η διαθήκη είναι έγκυρη αν είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία του κράτους που συντάχθηκε.