Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Κοινωνία κληρονόμων :

 

Κατά τον θάνατο ενός προσώπου, τα αντικείμενα της κληρονομίας να ανήκουν σε όλους από κοινού ανάλογα με το ποσοστό που κληρονομεί ο καθένας.

 

Εάν για παράδειγμα έχουμε 4 κληρονόμους οι οποίοι κληρονομούν 4 ακίνητα η κληρονομική διαδοχή θα διαμορφωθεί ως εξής. Τα τέσσερα ακίνητα θα ανήκουν και στους τέσσερεις από κοινού πράγμα που σημαίνει πως επιβαρύνονται με τα έξοδα της διαχείρισης των ακινήτων. Αντίστοιχα, εισπράττουν από τα έσοδα/ ωφελήματα που ενδεχομένως να προκύπτει από τα ακίνητα (ενοίκιο, καρπούς κλπ)

Συμπερασματικά, ανάλογα με το ποσοστό με το οποίο ο κληρονόμος συμμετέχει στην κληρονομιά, θα επωμισθεί τα αντίστοιχα έξοδα διαχείρισης αλλά θα επωφεληθεί και από τα έσοδα των όσων κληρονομεί.

Προκειμένου να αρθεί αυτή η νομική κατάσταση και να λυθεί η κοινωνία γίνεται Διανομή της περιουσίας .

 

 

Για την περίπτωση που οι κληρονόμοι κληρονομούν μερίδιο σε νομικό πρόσωπο οφείλουν να υποβάλουν ενώπιον της αρμόδιας ΔΟΥ δήλωση έναρξης εργασιών της κοινωνίας των κληρονόμων και αντίστοιχα χορηγείται η βεβαίωση έναρξης εργασιών. Τα έγγραφα που απαιτούνται να προσκομισθούν είναι:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου

β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ή εφόσον έχει γίνει πράξη αποδοχής κληρονομιάς

γ) Βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης

δ) Αποδεικτικό Δημοσίευσης Διαθήκης εάν υπάρχει μαζί με ένα αντίγραφο.