Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Η μυστική διαθήκη:

 

Το πρόσωπο που επιθυμεί να συντάξει μυστική διαθήκη συντάσσει ο ίδιος το περιεχόμενό της είτε χειρόγραφα είτε με μηχανικό μέσο. Δεν είναι απαραίτητο να γραφτεί από τον ίδιο τον διαθέτη αλλά μπορεί να γραφτεί και από άλλο πρόσωπο αρκεί να αποτυπώνεται η θέληση του διαθέτη. Η γλώσσα επίσης που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι οποιαδήποτε όμως αν ο διαθέτης αγνοεί την ελληνική γλώσσα είναι αναγκαία η ύπαρξη διερμηνέα ενώπιον του συμβολαιογράφου. Ο τόπος και η χρονολογία κατάρτισης αυτού του είδους διαθήκης δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται όμως είναι υποχρεωτικό να υπάρχει στο τέλος του εγγράφου η υπογραφή του διαθέτη.

Το έγγραφο αυτό το παραδίδει στη συνέχεια ο διαθέτης στον συμβολαιογράφο, γνωστοποιεί ότι πρόκειται για διαθήκη παρουσία τριών μαρτύρων και στη συνέχεια ο συμβολαιογράφος φροντίζει ώστε να κλείσει το έγγραφο ώστε να μην μπορεί να ανοιχθεί. Στη συνέχεια σημειώνεται επάνω στο έγγραφο το όνομα του διαθέτη και η ημερομηνία. Στο τέλος, συντάσσεται μια συμβολαιογραφική πράξη για την μυστική διαθήκη.