Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Η νόμιμη μοίρα:

Η νόμιμη μοίρα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά για κληρονόμους οι οποίοι διαβιούν στο εξωτερικό και πολλές φορές πληροφορούνται εκ των υστέρων ότι οι εν Ελλάδι κατοικούντες διένειμαν τη κληρονομία μεταξύ τους βάσει κληρονομητηρίου η αποσιωπώντας πλήρως την ύπαρξη των άλλων κληρονόμων.

Κυρίως για αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου ο νόμος να προστατεύσει τα πιο κοντινά μέλη της οικογένειας του διαθέτη (θανόντος), θέσπισε τον θεσμό της νόμιμης μοίρας. Πρόκειται για κληρονομικό μερίδιο που λαμβάνουν αναγκαστικά ορισμένα πρόσωπα ακόμα και παρά τη θέληση του θανόντος, δηλαδή ακόμα και όταν η διαθήκη ορίζει κάτι διαφορετικό. Αυτά τα πρόσωπα ονομάζονται μεριδιούχοι.

 

Ποιοι είναι μεριδούχοι:ο σύζυγος, οι κατιόντες του θανόντος και οι γονείς του.

 

Ποιο είναι το ποσοστό της νόμιμης μοίρας: Η νόμιμη μοίρα ισούται με το μισό της εξ αδιαθέτου μοίρας, δηλαδή ο/η σύζυγος δικαιούται το 1/8 και τα τέκνα τα 6/8.

 

Προστασία νόμιμης μοίρας:

 

Α) Η περί κλήρου αγωγή: Με άσκηση της αγωγής περί κλήρου ο κληρονόμος ζητά από το Δικαστήριο να αναγνωρισθεί η ιδιότητά του ως κληρονόμος αλλά και να του αποδοθούν τα αντικείμενα της κληρονομιάς

 

Β) Η ειδική αγωγή με την οποία ο νόμιμος μεριδούχος μπορεί να ανατρέψει τις εν ζωή χαριστικές πράξεις του κληρονομουμένου ονομάζεται μέμψη άστοργης δωρεάς.

Προσοχή: Ο κληρονόμος χάνει το δικαίωμα να προσβάλει τις εν ζωή δικαιοπραξίες του θανόντος μετά την πάροδο 2 ετών από τον θάνατό του.