Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Κληρονομητήριο:

 

Πρόκειται για ένα ειδικό Πιστοποιητικό με το οποίο, ο κληρονόμος αλλά και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αποκτά δικαιώματα από την κληρονομιά, μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη του δικαιώματός τους σε οποιονδήποτε τρίτο και έτσι κατοχυρώνονται νομικά.

Το κληρονομητήριο χορηγείται από το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του την κατοικία/διαμονή του. Εάν δεν έχει διαμονή το δικαστήριο της πρωτεύουσας του κράτους.

 

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται το κληρονομητήριο:

 

1.Στις περιπτώσεις που ο κληρονόμος συναλλάσσεται με τράπεζες προκειμένου να πληροφορηθεί την ύπαρξη κατάθεσης ή μη χρηματικών ποσών του κληρονομουμένου καθώς και να του επιτραπεί η ανάληψή τους.

Αναφορικά με τα Τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα θα πρέπει να σημειωθεί πως το εκάστοτε Νομικό Τμήμα της κάθε Τράπεζας ενδέχεται να απαιτεί κάθε φορά (ανάλογα με την περίπτωση) διαφορετικά έγγραφα: Για παράδειγμα, συνηθίζεται για καταθέσεις που υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 ευρώ να απαιτείται κληρονομητήριο ενώ για καταθέσεις που είναι μικρότερες των 40.000 ευρώ οι Τράπεζες αρκούνται στην προσκόμιση ορισμένων πιστοποιητικών.

 

2.Όταν πρόκειται να καταρτιστεί συμβόλαιο αγοράς για ακίνητο που κληρονόμησε ο πωλητής. Σε αυτήν την περίπτωση, η ύπαρξη κληρονομητηρίου που να βεβαιώνει ότι ο πωλητής είναι πράγματι κληρονόμος κατοχυρώνει τον αγοραστή σε περίπτωση που δημοσιευτεί εκ των υστέρων διαθήκη με αντίθετο περιεχόμενο.