Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Τι συμβαίνει μετά την αποποίηση:

 

Κατά το ελληνικό δίκαιο, ο κληρονόμος μέχρι να προβεί σε πράξη αποδοχής/αποποίησης της κληρονομιάς γίνεται προσωρινός κληρονόμος γιατί αποκτά αμέσως την κληρονομιά από μόνο το γεγονός του θανάτου του προσώπου που κληρονομεί. Με την αποποίηση χάνει αυτήν την ιδιότητα ο κληρονόμος αναδρομικά από τον χρόνο θανάτου του κληρονομουμένου και καλείται πλέον άλλο πρόσωπο ως κληρονόμος (άλλος πλησιέστερος συγγενής ή άλλο πρόσωπο που αναφέρει η διαθήκη).