Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ:

 

Κατά το Ελληνικό δίκαιο οι κληρονόμοι αποκτούν αμέσως την κληρονομιά από το θάνατο του προσώπου που κληρονομούν. Όμως αυτή η κτήση είναι προσωρινή διότι δίνεται συγκεκριμένη προθεσμία από το νόμο για να αρνηθεί ο κληρονόμος την κληρονομιά.

 

Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η αποδοχή της κληρονομιάς:

 

Ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει ρητά και εγγράφως ότι αποδέχεται την κληρονομιά. Τέτοιου είδους αποδοχή γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στην περίπτωση που στην κληρονομιά υπάρχει ακίνητο.

 

 

Σιωπηρή αποδοχή: Ενδέχεται η αποδοχή της κληρονομιάς να μην διατυπωθεί ρητά αλλά να συνάγεται από τις ενέργειες του κληρονόμου. Ο κληρονόμος από τη στιγμή που θα προβεί σε συγκεκριμένες πράξεις τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί την κληρονομιά. (Παραδείγματα:Η υποβολή αίτησης για έκδοση κληρονομητηρίου, η υποβολή δήλωσης για επιβολή φόρου κληρονομιάς, η ανάμιξη στη λειτουργία εταιρίας κ.α )

 

Πλασματική αποδοχή: Στην περίπτωση αυτή υπάρχει αποδοχή της κληρονομιάς χωρίς ουσιαστικά καμία ενέργεια του κληρονόμου. Πλασματική αποδοχή υπάρχει όταν ο κληρονόμος δεν αποποιείται την κληρονομιά μέσα στην προθεσμία που οφείλει να το πράξει, οπότε πλασματικά θεωρείται κατά το ελληνικό δίκαιο ότι την έχει αποδεχθεί.

 

Τι συμβαίνει μετά την αποδοχή: Η κύρια συνέπεια που επιφέρει η αποδοχή της κληρονομιάς από τον κληρονόμο είναι ότι ο κληρονόμος οριστικοποιείται και ο ίδιος χάνει το δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά. Βασικότερη δε συνέπεια είναι, ότι η ατομική περιουσία του κληρονόμου ενώνεται με την περιουσία που αποκτά ο κληρονόμος από την κληρονομιά με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο για τους δανειστές της κληρονομιάς.