Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Φορολόγηση μετοχών και μεταβίβασης επιχείρησης:

 

Η αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής μεταβίβαση εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, ομολογιών ιδρυτικών και λοιπών γενικά τίτλων των εμπορικών εταιρειών, δημόσιων χρεογράφων ή άλλων τέτοιας φύσης αξιών υπόκειται σε φόρο αυτοτελώς με συντελεστή 0,6% προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α κατηγορία και με συντελεστή 1,2% προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β κατηγορία.

 

Η αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής μεταβίβαση μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών και λοιπών τίτλων κινητών αξιών, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία Αστικού Δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα και συνεταιριστικών μερίδων υπόκειται σε φόρο αυτοτελώς με συντελεστή 1,2% προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α κατηγορία και με συντελεστή 2,4% προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β κατηγορία.