Κληρονομικό Δίκαιο


Πρακτικός Οδηγός

Ποιός μπορεί να υποβάλλει δήλωση φόρου κληρονομιάς:

 

Η δήλωση αυτή υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τους κληρονόμους αλλά μπορεί να γίνει και από τρίτο πρόσωπο όταν υπάρχει ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς από δημοτική, κοινοτική, αστυνομική αρχή ή ΚΕΠ. Κατά την υποβολή της δήλωσης πρέπει οι κληρονόμοι να έχουν την αστυνομική τους ταυτότητα και το εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τα οποία θα προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ του κληρονόμου καθώς και του αποβιώσαντος.

 

 

Εάν οι κληρονόμοι είναι κάτοικοι εξωτερικού: Υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία θανάτου ενώ αν υπάρχει διαθήκη η ίδια προθεσμία ξεκινά από την δημοσίευση της διαθήκης στο αρμόδιο Πρωτοδικείο. Το ίδιο ισχύει και αν ο διαθέτης όσο ζούσε διέμενε στο εξωτερικό.